MENU
PDF Opties

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2017

Begroting 2018
primitief

Begroting 2018
bijgesteld

Realisatie
2018

Afwijking

Lasten

-3.219

-2.536

-2.551

-2.569

-17

Baten

2.985

2.283

2.787

2.992

204

Saldo

-235

-253

236

423

187

Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 187.000. Dit komt door € 17.000 hogere lasten en € 204.000 hogere baten.

afwijkingen Beleidsveld Bereikbaarheid

Toelichting

Lasten

Baten

Hogere opbrengsten parkeren

-

107.000

Hogere opbrengsten verkeersveiligheid

-

97.000

Overige afwijkingen

-17.000

-10.000

Totaal

-17.000

204.000

Hogere opbrengsten parkeren
In 2018 zijn voor € 107.000 hogere parkeerheffingen geïnd.

Hogere bijdragen Vervoerregio Amsterdam 
In 2018 zijn incidenteel € 97.000 hogere (lumpsum) subsidiebijdragen en hulpimpulsen geacquireerd voor projecten die zijn gerealiseerd.

Overige afwijkingen
De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

RESERVES

Er hebben zich geen mutaties bij reserves voorgedaan in dit programma.

Investeringen

Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.

Structurele effecten

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Hogere opbrengsten parkeren

100.000

Incidentele lasten en baten

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Bijdragen Vervoerregio Amsterdam

-

97.000

Totaal

-

97.000