MENU
PDF Opties

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2017

Begroting 2018
primitief

Begroting 2018
bijgesteld

Realisatie
2018

Afwijking

Lasten

-10.548

-10.305

-10.266

-10.194

72

Baten

12.211

11.771

11.777

11.805

28

Saldo

1.663

1.466

1.511

1.611

100

Het programma Milieu heeft per saldo een voordelige afwijking van € 100.000. Dit komt door € 72.000lagere lasten en € 28.000 hogere baten.

afwijkingen Beleidsveld MILIEU

Toeliichting

Lasten

Baten

Hogere lasten en baten milieubeheer

-9.000

109.000

Lagere lasten en lagere baten afvalbeheer

81.000

-81.000

Totaal

72.000

28.000

Milieubeheer

De hogere lasten milieubeheer van € 9.000 bestaan voor € 85.000 uit hogere lasten bijdragen aan regiogemeenten (Oostzaan, Edam-Volendam, Zaanstad en Wormerland) inzake het regionale energiebesparingsprogramma (duurzaamheid), € 38.000 lagere lasten ongediertebestrijding en € 38.000 lagere overige lasten milieubeheer. De hogere baten milieubeheer betreffen een bijdrage van de provincie van € 96.000 inzake het regionale energiebesparingsprogramma en € 13.000 hogere overige baten milieubeheer.

Afvalbeheer

De lagere lasten afvalbeheer bestaan uit € 36.000 lagere kwijtscheldingen, € 32.000 lagere oninbare afvalstoffenheffingen en € 13.000 lagere overige lasten afvalbeheer. De lagere baten bestaan uit € 45.000 lagere baten afvalstoffenheffing (afwijking op de aantallen woninggroei en leegstand) en € 36.000 lagere inkomsten uit afvalverwerking.

RESERVES

Er zijn geen reserves in dit programma.

VOORZIENINGEN

Voorziening afvalstoffenheffing

Per jaareinde 2017 was € 934.000 beschikbaar in de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is in 2018 € 294.000 onttrokken voor het tarief afvalstoffenheffing 2018. Door een negatief resultaat over 2018 is per saldo € 171.000 aan de voorziening afvalstoffenheffing onttrokken. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2018 € 469.000.

Investeringen

In 2018 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

Structurele effecten

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

Incidentele lasten en baten

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Bijdrage Provincie

-

96.000

Bijdrage aan regiogemeenten inzake regionale energiebesparingsprogramma

-

85.000

Totaal

-

181.000